Vitajte na stránkach firmy RebPlast

0905/528703 8:00 AM - 16:00 PM (Pon - Sob)

GDPR


Týmto dokumentom poskytujeme zákazníkom informácie o spracovávaní ich osobných údajov a o ich súvisiacich právach a povinnostiach. Tento dokument môže byť podľa potreby revidovaný a aktualizovaný.

Vyhlasujeme, že všetky interné procesy, týkajúce sa spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a po 25. 5. 2018 taktiež v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme zásady zákonnosti spracovania osobných údajov a ďalej sa zameriavame na zákonnosť, korektnosť, transparentnosť, obmedzenie účelu, minimalizáciu údajov, presnosť, obmedzenie uloženia, integritu a dôvernosť osobných údajov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje ručne aj automatizovane. Spoločnosť vedie evidenciu všetkých činností a to ako ručných tak aj automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Vzhledom na to, že ku dňu publikácie týchto zásad nie sú závazne stanovené kritériá pre akreditáciu subjektov, oprávnených vydávať osvedčenia dobrej praxe pri ochrane osobných údajov ani kritéria pre vydávanie tohoto osvedčenia, ktoré by umožňovali certifikovať súlad našich postupov s hore uvedenými právnymi predpismi, deklarujeme, že všetky interné procesy, prebiehajúce v našej spoločnosti, sú v súlade s hore uvedenými predpismi. Právne predpisy nevyžadujú a v čase publikácie týchto zásad ani neumožňujú získanie certifikácie; v prípade následnej existencie akreditačných mechanizmov, ak nebudú záväzné, si vyhradzujeme právo získať osvedčenie (alebo pečate, známky) akreditovaným subjektom nevyužiť.